VŠE O NÁKUPU » OBCHODNÍ PODMÍNKY
OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

1.Všeobecná ustanovení

 1. obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Persiadecor.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost KASSALA s.r.o., se sídlem Sečská 1845/3, Praha 10, PSČ 10000,  IČ 24728535, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 169359 (dále také „provozovatel“) a kupujícího (dále také „kupující“ nebo „zákazník“ nebo jde-li o spotřebitele ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, zákona č. 40/1964 Sb., v účinném znění, pak dále i  „spotřebitel“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
 2. Dojde-li k uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu Persiadecor.cz mezi prodávajícím a kupujícím - jinou právnickou nebo fyzickou osobou, která v té souvislosti jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „kupující - podnikatel"), řídí se jejich vzájemné vztahy zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem,
 3. Kupující odesláním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvyuzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky.
 4. Jakékoli změny a úpravy obchodních podmínek učiněné po odeslání objednávky se pro příslušný vztah prodávajícího a kupujícího považují za neúčinné.

 

2. Předmět smlouvy

 1. Veškeré objednávky uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu Persiadecor.cz jsou závazné. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a také s reklamačními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 2. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.
 3. Internetový obchod Persiadecor.cz obsahuje veškeré informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí smlouvy i podstatných náležitostí kupní smlouvy tak, jak je vymezuje občanský zákoník. Obsahuje vždy i název, hlavní charakteristiku a cenu zboží.
 4. Charakteristika zboží uvedeného na webové stránce internetového obchodu Persiadecor.cz, vychází z aktuálních údajů charakterizujícíh konkrétní zboží. Obrázky mají pouze informativní character. Všechny ceny uváděné na Persiadecor.cz jsou včetně DPH, PHE (poplatku za historický elektroodpad) a všech dalších povinných poplatků, které musí spotřebitel  pro získání zboží zaplatit.
 5. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 6. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, případně výdejní místo – kamenná prodejna na adrese Korunní 87, Praha 3 - v případě osobního odběru zboží.
 7. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 8. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu Persiadecor.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou a může být kdykoli písemně odvolán. V takovém případě prodávající odstraní ze své databáze veškeré osobní údaje kupujícího v nezbytném rozsahu.

 

3. Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky.
 2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
 3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující nesplnil svůj závazek odebrat zboží či zaplatit kupní cenu.
 5. Prodávající i kupující mají právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit až do okamžiku dodání zboží, které je předmětem dané kupní smlouvy, a to z jakéhokoli důvodu i bez udání důvodu. Kupující tímto bere na vědomí, že prodávající zpravidla od takové smlouvy odstoupí, v případě, že se zboží přestalo vyrábět či není již možnost dodat ho na náš trh, případně začalo být dodáváno prodávajícímu za vyšší cenu. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem) a odstoupí-li kupující či prodávající v souladu s výše uvedeným od kupní  smlouvy, vrátí prodávající kupujícímu celou částku bezodkladně po doručení písemného odstoupení od smlouvy druhé straně.
 6. Při větší objednávce má prodávcající právo požadovat zplacení objednávky předem převodem na účet.

 

4. Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou dodací adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zbožízaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 3. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti údaje o kupujícím z databáze vymazat. V databázi zůstanou pouze údaje potřebné pro účetnictví.
 4. Spotřebitel má právo odstoupit od této smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Zboží musí být nepoškozenébez známek užívání nebo opotřebování, nejlépe v původním celistvém obalu. Náklady na přepravu zboží nese zákazník. Za uvedených podmínek po obdržení vráceného zboží prodávající zákazníkovi vrátí zpět kupní cenu zboží převodním příkazem nejpozději do 30 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.
  Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle odstavce 7 § 53 občanského zákoníku, zákona č. 40/1964 Sb. v platném znění, má dodavatel právo na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží a uvedením do původního stavu.
 5. V  případě, že věc  při převzetí spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má spotřebitel právo na to, aby prodávající  bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní  smlouvě, a to podle požadavku spotřebitele buď  výměnou  věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může spotřebitel  požadovat  přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To  neplatí, pokud spotřebitel před převzetím věci o rozporu s  kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 6. Odstoupí-li zákazník od smlouvy již po odeslání zboží na adresu zákazníka, ale ještě před jejím převzetím (nepřevzetí zboží), má prodávající právo na náhradu všech prokazatelně vynaložených nákladů spojených s odesláním objednávky.

 

5. Storno objednávky

 1. Kupující má právo stornovat objednávku před její expedicí bez udání důvodu a bez jakýchkoliv poplatků. Storno objednávky proveďte odesláním emailu - odpovědí na mail s potvrzením vaší objednávky. Byla li objednávka již uhrazena platbou předem převodem na účet, bude platba vrácena ve lhůtě 14 dní.
 2. Bude-li objednávka stornována již po její expedici, souhlasí zákazník s úhradou nákladů spojených s expedicí objednávky ve výši 100,- Kč, v případě osobních odběrů 50,- Kč za každou jednu zrušenou objednávku.
 3. Nepřevzetí zásilky od kurýra přepravní společnosti nebo nevyzvednutí zásilky na poště je posuzováno jako storno objednávky po její expedici a zákazník souhlasí, že v takovém případě uhradí náklady spojené s její expedicí ve výši 100,- Kč.
 4. Prodávající může stornovat objednávku zákazníka v těchto případech:
 • zboží se již nevyrábí nebo je nedostupné ve lhůtě delší než 1 měsíc
 • u zboží došlo k výrazné změně ceny ze strany dodavatele
 • není možné ověřit platnost objednávky mailem ani telefonicky
 • objednávky nespolehlivých zákazníků, kteří v minulosti nepřevzali nebo nevyzvedli objednané zboží a následně neuhradili náklady s tím spojené
 • objednávky s množstvím neodpovídajícím maloobchodnímu prodeji, a to zejména u akčního zboží nebo u exklusívních položek. Za obvyklé množství se považuje množství do 5 ks, u akčního a exklusivního zboží do 2 ks. Za exklusívní zboží je považováno takové zboží, které se již nevyrábí nebo se nedá běžně objednat u dodavatele. Každá objednávka , která bude přesahovat obvyklá množství bude posuzována individuálně.

6. Dodací lhůta

 1. V případě, že zboží má prodávající skladem, zavazuje se je vyexpedovat - předat dopravci bez zbytečného odkladu - obvykle do 24 hod. v pracovní dny, nejpozději však od 3 do 5ti pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy (v období říjen-prosinec 7-10 pracovních dní).  Pokud zboží nemá prodávající skladem, zavazuje se podat kupujícímu zprávu o možném termínu plnění, a to bez zbytečného odkladu.

 

7. Záruka a servis

 1. Není-li uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na produkty 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od prodávajícího při osobním odběru či od dopravce potvrzením přepravního (dodacího) listu kupujícím.
 2. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodbornou montáží či jiným neodborným uvedením do provozu, neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti. Prodávající si vyhrazuje právo neuznat reklamaci v případě, že došlo k mechanickému poškození zboží.
 3. Místem uplatnění reklamace je prodejní místo prodávajícího – Persiadecor, Korunní 87, Praha 3, PSČ: 13000, tel.: 732574160. O uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží je nutno sepsat zápis o reklamaci, kupující v něm uvede, jak požaduje v rámci možností daných zákonem (srov. ust. § 622 občanského zákoníku) reklamaci vyřídit.Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí zákazník i v případě oprávněné reklamace.
 4. Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy, a to nejlépe předložením dokladu o nákupu.
 5. Doporučujeme před zasláním zboží na reklamaci s námi závadu nejprve konzultovat.

 

9. Reklamace poškozené zásilky

 1. Při převzetí zásilky zkontrolujte, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky vnějšího poškození.
 2. Pokud příjemce zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), může zásilku odmítnout. V případě převzetí takovéto zásilky, osádka vozidla je povinna uvést do přepravního listu, že zásilka byla převzata s poškozeným obalem. Při přejímce nekontrolujte obsah zásilky a nevyžadujte si účast osádky vozidla. Pokud příjemce zásilky zjistí vadu vyplývající z poškození při přepravě, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu zasílateli (postačí emailem) a hlavně dopravci, a to nejpozději do tří kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena a vyžádat si sepsání Zápisu o škodě. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že reklamace z tohoto důvodu nebude uznána, což bude zejména kupujícímu prokazováno podepsaným dodacím listem, jehož podpisem kupující stvrzuje bezvadnost dodávky.
 3. Při poškození zásilky kontaktujte dopravce a naši společnost.
 4. Dopravce po telefonické domluvě vyšle svého regionálního zástupce na ohledání zásilky a sepsání zápisu o škodě. Z těchto důvodů nesmí příjemce se zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal zásilky, ve které mu byla zásilka doručena.

Na základě zaslané kopie zápisu o škodě (faxem, e-mailem, poštou), Vám zašleme novou zásilku.

10. Závěrečné ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.

Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán.Tyto obecné Obchodní podmínky jsou platné od 1. března 2010

 

Ochrana osobních údajů

 1. Provozovatel internetového obchodu Persiadecor.cz se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně.